$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

Valecia Gio

$12.00

In stock

-ម៉ាស្ការ៉ា:ជាប្រភេទម៉ាស្ការ៉ាធន់និងទឹកមិនប្រតាក

-មិនហូរតាមទឹក

-ជួយអោយរោមភ្នែកក្រាស់ងស្អាត

-មាន2ពណ័ ខ្មៅនិងផ្កាឈូក

-ផលិតផលកូរ៉េ 🇰🇷មានស្តុកនៅខ្មែរ

-ដឹកជញ្ជួននៅ នៅភ្នំពេញ

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-ទំនាកទំនងទិញ 070524424

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
SKU: C-00072 Category:

By Categories

Valecia Gio

Valecia Gio