$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ

$1.75

In stock

សៀវភៅដ៏តូចស្តើង តែប្រកបដោយខ្លឹមសារចំៗស៊ីជម្រៅមួយក្បាលនេះ ជាកូនសៀវភៅដៃគូមួយក្បាល ដែលក្រុមការងារ Mindbooks យើងខ្ញុំខិតខំរៀបរៀង បកប្រែ និងកែសម្រួលឡើងមកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្ស និស្សិត អ្នកធ្វើការនិងអ្នកគ្រប់គ្រង ដោយអាចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ដាស់តឿនសតិ និងអាចប្រើនៅគ្រប់ស្ថានការណ៍និងគ្រប់ទីកន្លែង។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយក្បាលនេះពិតជាអាចនាំទៅប្រតិបត្តចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយនិងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ហើយកូនសៀវភៅនេះក៏រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ពិសោធខ្លួនឯង និងគំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

ចំពោះបុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានចូលក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រង និងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានកូនសៀវភៅអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

មាតិកា:

សេចក្តីផ្តើម “វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញដ៏មានប្រសិទ្ធផល”

1. វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ : គោលការណ៍មូលដ្ឋាន

១.  សំណេរដែលមានប្រសិទ្ធផល

២.  កំណត់ព្រំដែនសំណេរ

៣.  វិធីចាប់ផ្តើមសំណេរ

៤.  ការពង្រាងជាប្រព័ន្ធ

៥.  ការពង្រាងលើកដំបូង

៦.  ការពង្រាងកថាខណ្ឌ

៧.  កែសម្រួលខ្លឹមសារ

៨.  ដោះស្រាយប្រកបដោយបែបបទ

៩. ការសរសេរអ៊ីមេល

2.  គន្លឹះនិងតារាងជំនួញសម្រាប់ការប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ

១០.  តារាងជំនួញសម្រាប់សំណេរក្នុងការងារជំនួញ

១១.  គំរូពិសោធការយល់ដឹងពីវិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ

សៀវភៅ វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ