$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

អ្នកដឹកនាំ (LEADER)

$15.00$20.00

50 in stock (can be backordered)

អ្នកដឹកនាំ (LEADER) គឺជាបុគ្គលដែលបានគេប្រគល់​តួនាទី​ ឬត្រូវបានគេទទួលស្គាល់​ និងតែងតាំង​ឲ្យ​ធ្វើ​
ជាមេក្រុម អ្នកបង្គាប់​បញ្ជា អ្នកសម្រេចចិត្ត អ្នកផ្តល់​គំនិតយោបល់​ ឬចាត់​ចែងការងាររបស់​ក្រុម អង្គការ សហគមន៍

Support
Compare
SKU: 002311 Categories: ,

អ្នកដឹកនាំ (LEADER) គឺជាបុគ្គលដែលបានគេប្រគល់​តួនាទី​ ឬត្រូវបានគេទទួលស្គាល់​ និងតែងតាំង​ឲ្យ​ធ្វើ​
ជាមេក្រុម អ្នកបង្គាប់​បញ្ជា អ្នកសម្រេចចិត្ត អ្នកផ្តល់​គំនិតយោបល់​ ឬចាត់​ចែងការងាររបស់​ក្រុម អង្គការ សហគមន៍
ប្រទេស​ ។ល។ ដែលមានតួនាទីសំខាន់​ក្នុងការបំផុសទឹកចិត្ត ជួយឲ្យមនុស្សធ្វើការកាន់​តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់​
ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់​សមាជិកទាំងអស់​គ្នា។
ចំណែកពាក្យ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ (LEADERSHIP) មានអត្ថន័យទូលំទូលាយជាងតួអង្គបុគ្គល ដែលសំដៅលើ
សមត្ថភាពរបស់​អ្នកដឹកនាំ និងក្រុមអ្នកដឹកនាំ ក្នុងការទទួលស្គាល់​ សង្កេត​ មានឥទ្ធិពល ជួយអ្នកដទៃឲ្យរួបរួមសាមគ្គី
គ្នាធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផលដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមគ្នា និងធ្វើការកែទម្រង់​សហគមន៍
អង្គការ ឬប្រទេសជាតិឲ្យចម្រើនជឿនលឿនបានយ៉ាងរហ័ស។
សៀវភៅ គតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំ បានប្រមូលផ្តុំគំនិត បទពិសោធ និងគុណសម្បតិ្តផ្សេងៗក្នុងការដឹកនាំ
ពីបណ្តាបរមគ្រូទាំងសម័យបុរាណ​ និងសម័យថ្មីមកផ្តុំចម្រុះគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់​បងប្អូនខ្មែរយើងបានយកទៅ
សិក្សា និងពិចារណាក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់​ខ្លួនឲ្យកាន់​តែប្រសើរ។

គតិបណ្ឌិត ភាពជាអ្នកដឹកនាំ


ចំណងជើងសៀវភៅ៖ គតិបណ្ឌិត ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

  • ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ: គឹម ចាន់​ណា
  • បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ: ម៉ាញប៊ុក្ស
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ: ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១២
  • បោះពុម្ពលើកទី: ២
  • ទំព័រ: 152
  • តម្លៃ៖ ៨០០០រៀល

ដឹកជញ្ជួន

ជិត1$

ឆ្ងាយ2$

ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

By Categories

សៀវភៅ ខុង ជឺ

អ្នកដឹកនាំ (LEADER)

$15.00$20.00

Add to Cart