$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

$10.00

In stock

#ខ្លឹមសារសៀវភៅ កូនសោជិវិត

បន្ទាប់ពីអានសៀវភៅកូនសោរជិវិតនេះចប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

និងបានយល់អំពី បរិយាយអំពីជីវិតពិត ទិដ្ធភាពសង្គមពិតជាក់ស្ដែង ជាមួយនឹងបទពីសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សជោគជ័យ បុគ្គលល្បីតូចធំចម្រុះផ្សេងទៀត។

"ប្រសិនបើអ្នកប្រឺងប្រែងដើរឆ្ពោះទៅមុខ ដើម្បីសម្រេចក្ដីស្រមៃដោយមិនខ្លាចខ្មាស់គេ នោះអ្នកកំពុងឈានទៅរកជៅគជ័យពិតប្រាកដហើយ។

សៀវភៅ កូនសោជិវិត

អារម្មកថា

ជំពូកទី១៖ ជីវិតសិក្សា

១.១ គោលដៅជីវិត

១.២ វ័យរៀនសូត្រវ័យរៀនរស់មានវិន័យ

១.៣ សញ្ញាប័ត្រឥតតម្លៃ

ជំពូកទី២៖ ជីវិតការងារ

២.១ ការងារដំបូង

២.២ ការងារលំបាក

២.៣ ប្រាក់ខែ១ដុល្លា

ជំពូកទិ៣៖ ជិវិតរកសី

៣.១ លុយ២០០០០ដុល្លាVs២០០០ដុល្លា

៣.២៖ ១លានកំហុស ១លានបញ្ហា ខាត១លានដុល្លា

៣.៣ ពេលក្រលំបាក ពេលមានរឹតតែលំបាក

ជំពូកទី៤៖ ជីវិតគូ

៤.១ ផ្ដើមស្នេហឲ្យត្រូវ

៤.២ ដំបោផ្លូវចិត្ត

៤.៣ ដៃគួជីវិតពិត

ជំពូកទី៥៖ របោយជីវិត

៥.១ អំនូតអ្នកក្រ

៥.២ សម្ដីខ្សោះជាតិ

៥.៣ ចិត្តស្រាល

៥.៤ តែមួយពែង

៥.៥ ស្មោះត្រង់បានលុយ?

 

+ដឹកជញ្ជួន

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-ទំនាក់ទំនងទិញ

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

 

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

សៀវភៅ កូនសោជីវិត