$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ វិធាន​ការ​ចាត់​ការលើ​ភាព​តាន​តឹង​សម្រាប់​អ្នក​ដឹក​នាំ

$1.75

In stock

សៀវភៅដ៏តូចស្តើងតែប្រកបដោយខ្លឹមសារចំៗស៊ីជម្រៅមួយក្បាលនេះជាកូនសៀវភៅមួយក្បាល​ដែល​ក្រុម​ការ​ងារ Mindbooks យើងខ្ញុំបានរៀបរៀង និងបកប្រែចេញពីក្រុមសៀវភៅដៃគូរបស់ Harvard Business School ដើម្បីជាប្រយោជន៍​ដល់​សិស្ស និស្សិត អ្នកធ្វើការ និងអ្នកគ្រប់​គ្រង ដែលអាចដាក់​តាមខ្លួនសម្រាប់​ដាស់​តឿនសតិ ផ្ទៀងផ្ទាត់​ និងអាចប្រើនៅគ្រប់​ស្ថានការណ៍ និងគ្រប់​ទីកន្លែង។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយ និងទទួលបានផលគួរជាទីគាប់​ចិត្ត ព្រមទាំងមានគំរូសម្រាប់​ពិសោធខ្លួនឯង និងគំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់​ និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។សម្រាប់​បុគ្គលដែលទើបបោះជំហានចូលក្នុងពិភពនៃការគ្រប់​គ្រង និងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនោះ ចាំបាច់ជាខ្លាំងក្នុងការមានកូនសៀវភៅអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ វិធាន​ការ​ចាត់​ការលើ​ភាព​តាន​តឹង​សម្រាប់​អ្នក​ដឹក​នាំ

សៀវភៅ វិធាន​ការ​ចាត់​ការលើ​ភាព​តាន​តឹង​សម្រាប់​អ្នក​ដឹក​នាំ