$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ ​អំណាចដូងចិត្ត

$4.00

In stock

#ខ្លឺ​មសារសំខាន់ៗរបស់សៀវភៅ​ អំណាចដួងចិត្ត

 

សៀវភៅនេះនិងផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅឧបករណ័ដ៏ស័ក្តិដែលលោកអ្នកត្រូវកាជាចាំបាច់

ដើម្បីប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។

លោកអ្នកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រាសក្នុងការសម្រេចគោលបំណងនិងក្ដីប្រាថ្នាគ្រប់យ់ាងបានដូចជាប្រើដើម្បីកសាងសមិទ្ធិផលស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងលោក។

កសាងទ្រព្យសម្បត្តិ​កសាងសុភមង្គលកសាងមិត្តភាពទំនាក់ទំនង។

 

មាតិកា

១. មនុស្សនិងថាមពល

២.​ ថាមពលនៅក្នុងម្មជាតិ

៣.​ ថាមពលក្នុងរាងកាយ

៤.​ មេធាតុចិត្ត

៥. មហិរិទ្ធក្នុងរាងកាយ

៦. ថាមពលដូងចិត្តត្រូវការរាងកាយ

៧. ថាមពលនៃការិយាយ

៨. ថាមពលនៃការចូលចិត្ត

៩. ថាមពលនៃការសាធិចិត្ត

១០. ថាមពលនសចិត្តស្ងប់

១១. ថាមពលនៃចិត្តមេត្តា

១២.​ ថាមពលនៃចំណង់

១៣. ថាមពលនៃចំណង់ទទូច

១៤. ថាមពលនៃក្ដីត្រូវការ

១៥. ថាមពលនសសចក្ដីស្រឡាញ់

១៦. អំនាចនៃសេចក្ដីស្នេហ៏ា

១៧. ថាមពលចិត្តប្រច័ណ្ឌ

១៨. ថាមពលនៃសេចក្ដីរំភើបត្រេអរ

១៩. ថាមពលនៃការផ្ដោតអារម្មណ៏

២០. អំណាចនៃអារម្មណ៏

២១. អំណាចនសជំនឿ

២២. ថាមពលផ្លូវភេទ

២៣.​ ថាមពលនៃភាពកត្តញូ

២៤. ថាមពលនៃ

២៥.​ ការតស៊ូចំពោះការជិះជាន់

២៦. អំណាចនៃការស្រមើលស្រមៃ

២៧. អំណាចនសការបួងសួងបន់ស្រន់

២៨. អំណាចនៃភាពក្លាហាន

២៩. បុគ្គអច្ឈរិក្នុងលោក

៣០. អំណាចនៃការខឹង

៣១. អំណាចនៃការច្រណែន

៣២. អំណាចនៃសេចក្ដីស្រេកឃ្លាន

៣៣. ថាមពលនិងសុខភាព

៣៤. ចាតុទុខ្លួនជា

៣៥. ប្រើប្រាសើថាមពលដើម្បីសម្រចសុបិន

៣៦. សុភាសិត

៣៧. វិធីសាស្រ្តបំផុសទឹកចិត្ត

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

 

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ ​អំណាចដូងចិត្ត

សៀវភៅ ​អំណាចដូងចិត្ត