$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ សិល្បៈក្នុង​ការ​ចរចាមុខជំនួញ

$1.85

In stock

បើរូបអ្នកជាមេក្រុម ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ជាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកតែងត្រូវប្រើពេលវេលាមួយ​ចំនួន ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃក្នុង​ការចរចា​ជាមួយមនុស្សម្នា ទាំងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន ទាំងនៅក្នុងអង្គប្រជុំជាផ្លូវការ ឬជជែកវែកញែកជាមួយបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់ ដែលគ្រប់ករណីទាំងនេះសុទ្ធតែត្រូវការ ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការចរចា​ និងត្រូវតែទទួលបានការអភិវឌ្ឍមកឲ្យបានល្អ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលពីការចរចានេះ។

Support
Compare

បើរូបអ្នកជាមេក្រុម ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ជាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកតែងត្រូវប្រើពេលវេលាមួយ​ចំនួន ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃក្នុង​ការចរចា​ជាមួយមនុស្សម្នា ទាំងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន ទាំងនៅក្នុងអង្គប្រជុំជាផ្លូវការ ឬជជែកវែកញែកជាមួយបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់ ដែលគ្រប់ករណីទាំងនេះសុទ្ធតែត្រូវការ ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការចរចា​ និងត្រូវតែទទួលបានការអភិវឌ្ឍមកឲ្យបានល្អ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលពីការចរចានេះ។

សៀវភៅនេះនឹងអធិប្បាយអំពីដំណើរការនៃការចរចា និងបង្រៀនពីវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នក​ក្លាយ​ទៅជា​អ្នកចរចាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលនឹង៖

– ជួយឲ្យអ្នកយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចរចា និងគោលគំនិតសំខាន់ៗ។
– ជួយឲ្យអ្នកបានត្រៀមខ្លួន អនុវត្តដំណើរការ និងបញ្ចប់ការចរចាដោយរលូន។
– ជួយឲ្យអ្នកបានរក្សាមិត្តភាពល្អជាមួយភាគីជាដៃគូចរចា និងរកគុណប្រយោជន៍​ខ្ពស់បំផុត​សម្រាប់​ភាគី​ទាំង​ពីរ។
– ជួយឲ្យអ្នកជៀសផុតពីកំហុសផ្សេងៗ និងអាចយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បី​សម្រចគោលដៅដល់​កិច្ច​ព្រម
​     ព្រៀង​រូម​គ្នា។

 មាតិកា:

.គោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការចរចា
1.រូបបែបនៃការចរចា
2.ការចរចាដែលមានច្រើនដំណាក់កាល និងការចរចាដែលមានច្រើនភាគី
3.គោលគំនិតសំខាន់ៗ ៤យ៉ាង
4.៩ជំហាន ដើម្បីសម្រេចដល់កិច្ចព្រមព្រៀង
5.ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តនៃការចរចា
6.ឧបសគ្គក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង
7.ចំណងនៃគំនិត និងផ្នត់គំនិត
8.សិល្បៈក្នុងការចរចាដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
.វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍អំណោយផលក្នុងការចរចា
9.ឧបករណ៍អំណោយផលក្នុងការចរចា
10.ការស្ទាបស្ទង់កម្រិតនៃការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចា
11.សំណួរដែលតែងជួបប្រទះញឹកញាប់

By Categories

សៀវភៅ សិល្បៈក្នុង​ការ​ចរចាមុខជំនួញ

សៀវភៅ សិល្បៈក្នុង​ការ​ចរចាមុខជំនួញ