$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ វិធីសាស្រ្តទាក់ទាញ​ចិត្តមនុស្ស

$2.00

In stock

ខ្លឹមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយនេះ ពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយ និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តហើយកូនសៀវភៅនេះ រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ធ្វើពិសោធខ្លួនឯង គំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់ និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

ចំពោះបុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រងនិងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ពួកគេចាំ​បាច់ត្រូវតែមានកូនសៀវភៅដៃគូអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

Support
Compare

ខ្លឹមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយនេះ ពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយ និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តហើយកូនសៀវភៅនេះ រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ធ្វើពិសោធខ្លួនឯង គំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់ និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

ចំពោះបុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រងនិងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ពួកគេចាំ​បាច់ត្រូវតែមានកូនសៀវភៅដៃគូអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

 មាតិកា:

1.    គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស

       ១.    វិធីសាស្ត្រនៃការទាក់ទាញទឹកចិត្ត

»    សារៈសំខាន់និងគុណប្រយោជន៍នៃការទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស

–    តើអ្វីទៅជាការទាក់ទាញទឹកចិត្ត?

–    តើការទាក់ទាញទឹកចិត្តមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

–    កត្តាសំខាន់នៃការទាក់ទាញទឹកចិត្ត

–    បញ្ហាគួរពិចារណាទាក់ទងនឹងចរិយាធម៌

       ២.    ការសាងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត

   »    យុទ្ធសាស្ត្រសាងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត

និងការបង្ហាញពីភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់អ្នក

–    តើធ្វើដូមម្តេចដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្ត?

–    ការបង្ហាញពីភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់អ្នក

   ៣.   ការស្វែងយល់ចិត្តអ្នកស្តាប់

    »     វិភាគអំពីអ្នកស្តាប់ថា តើពួកគេយល់ស្របឬសម្រេចចិត្តដូចម្តេច?

–    ក្រុមអ្នកស្តាប់ទាំង ៣ ប្រភេទ

–    ការវិភាគអំពីការបើកចិត្តទទួលគំនិតរបស់អ្នកដទៃ

–    យល់ពីររូបបែបនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកស្តាប់

–    ដំណាក់កាលក្នុងការមើលចិត្តអ្នកស្តាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

 ៤.    ការយកឈ្នះគំនិតអ្នកស្តាប់

   »     វិធីយកឈ្នះគំនិតនិងហេតុផលរបស់អ្នកស្តាប់

–    កំណត់រូបទម្រង់នៃសំណើដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

–    លើកបង្ហាញពីទឡ្ហីករណ៍ដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្ត

–    បញ្ជាក់ពីគុណប្រយោជន៍គោលគំនិត

ដើម្បីបង្កើតគុណសម្បត្តិទោល

–     ការជ្រើសរើសពាក្យមកប្រើឲ្យបានសមស្រប

  ៥.    ការយកឈ្នះចិត្តអ្នកស្តាប់

 »     យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់

–    ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យឃើញរូបភាព

–     ការប្រើថាមពលនៃពាក្យប្រៀបធៀប

–    ការប្រើពាក្យសទិសន័យ

–    ការនិទានរឿងគួរឲ្យចងចាំ

 ៦.    យកឈ្នះការប្រឆាំងជំទាស់របស់អ្នកស្តាប់

    »     វិធីឆ្លើយតបពេលអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការប្រឆាំងជំទាស់

–    ការបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកជំទាស់

–    ការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍និងស្តាប់ពីក្តីកង្វល់របស់អ្នកជំទាស់

–    ការពិនិត្យភាពស៊ីចង្វាក់នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាពាក្យសម្តី

និងមិនមែនជាពាក្យសម្តី

–    ការបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ទស្សនៈរបស់អ្នកជំទាស់

​                   –    វិធីប្រើកត្តាពន្លឿនការទាក់ទាញទឹកចិត្តឲ្យលឿនរហ័ស

 ៧.   ការជំរុញអ្នកស្តាប់ឲ្យកើតមានការទាក់ទាញចិត្តដោយខ្លួនឯង

 »     កលវិធីក្នុងការជំរុញឲ្យមនុស្សមើលឃើញ

ភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនៅក្នុងសំណើរបស់អ្នក

–    ការបង្កើតរូបភាព

–    ការសួរសំណួរដ៏សមស្រប

–    ការស្តាប់បែបវាយលុក

2.    គន្លឹះនិងតារាងជំនួយសម្រាប់ការទាក់ទាញទឹកចិត្ត

       ៨.    តារាងជំនួយសម្រាប់ការទាក់ទាញទឹកចិត្ត

             »     តារាងសំណួរវាស់ស្ទង់ដែលអាចឲ្យអ្នកវាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុង

                     ការទាក់ទាញទឹកចិត្ត សាងជំនឿចិត្ត និង ធ្វើការស្វែងយល់ពីអ្នកស្តាប់

 ៩.    គំរូពិសោធការយល់ដឹងពីការទាក់ទាញទឹកចិត្ត

 »     នេះគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់គោលការណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍ដែលលើកឡើង

នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ សម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើតេស្តពិសោធមុននិង

ក្រោយពេលអានសៀវភៅដើម្បីពិនិត្យមើលថា

តើអ្នកបានយល់ដឹងតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណា…

–    ចម្លើយសម្រាប់គំរូពិសោធ

By Categories

សៀវភៅ វិធីសាស្រ្តទាក់ទាញ​ចិត្តមនុស្ស

សៀវភៅ វិធីសាស្រ្តទាក់ទាញ​ចិត្តមនុស្ស