$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ វាចាមាសពីសេតវិមាន

$3.25

In stock

សៀវភៅ “វាចាមាសពីសេតវិមាន” បានដកស្រង់ពាក្យសម្តី ប្រយោគដ៏​មុត​ស្រួច​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ពី​ប្រធា​នាធិប​តី​ទី១ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន។ ប្រយោគ ទាំង​នោះ​ច្រើន​ទាក់​ទង​អំពី​លទ្ធិ​ប្រជាធិប​តេយ្យ​ សិទ្ធិ​សេរីភាព នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​ដល់​មនុស្ស ការ​បណ្តុះ​ទឹក​ចិត្ត​ និងរឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ ដែល​ប្រធានា​ធិបតី​ម្នាក់ៗ​ សម្តែង​សំនួន​វោហារ ពេល​កំពុង​នៅ​គ្រប់​គ្រង​សេត​វិមាន​ ឬ​ពេល​លោក​កំពុង​លា​លែង​ពី​មុខ​តំណែង។​

អ្នក​ដែល​នឹង​បាន​ឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនីមួយៗ សុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ការ​រៀន​សូត្រ​ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​តស៊ូ ជា​អ្នក​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យមនុស្ស​រាប់​រយ​លាន​នាក់​ទទួល​ស្គាល់ រាប់​ថា​ជា​រឿង​មិន​ធម្មតា​ឡើយ។ ដូច្នេះ វា​ពុំ​មែន​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​បាន​ឮជា​ញឹក​ញាប់​ប៉ុន្មានទេ ហើយ​គំនិត​ខ្លះទៀត​អាចជាគំនិតថ្មី ប្លែក រហូតហ៊ាន​និយាយ​ថា “មានតម្លៃ​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន​ឡើយ”។

Support
Compare

សៀវភៅ “វាចាមាសពីសេតវិមាន” បានដកស្រង់ពាក្យសម្តី ប្រយោគដ៏​មុត​ស្រួច​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ពី​ប្រធា​នាធិប​តី​ទី១ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន។ ប្រយោគ ទាំង​នោះ​ច្រើន​ទាក់​ទង​អំពី​លទ្ធិ​ប្រជាធិប​តេយ្យ​ សិទ្ធិ​សេរីភាព នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​ដល់​មនុស្ស ការ​បណ្តុះ​ទឹក​ចិត្ត​ និងរឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ ដែល​ប្រធានា​ធិបតី​ម្នាក់ៗ​ សម្តែង​សំនួន​វោហារ ពេល​កំពុង​នៅ​គ្រប់​គ្រង​សេត​វិមាន​ ឬ​ពេល​លោក​កំពុង​លា​លែង​ពី​មុខ​តំណែង។​

អ្នក​ដែល​នឹង​បាន​ឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនីមួយៗ សុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ការ​រៀន​សូត្រ​ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​តស៊ូ ជា​អ្នក​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យមនុស្ស​រាប់​រយ​លាន​នាក់​ទទួល​ស្គាល់ រាប់​ថា​ជា​រឿង​មិន​ធម្មតា​ឡើយ។ ដូច្នេះ វា​ពុំ​មែន​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​បាន​ឮជា​ញឹក​ញាប់​ប៉ុន្មានទេ ហើយ​គំនិត​ខ្លះទៀត​អាចជាគំនិតថ្មី ប្លែក រហូតហ៊ាន​និយាយ​ថា “មានតម្លៃ​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន​ឡើយ”។

 មាតិកា:

ល.រឈ្មោះNameឆ្នាំកាន់មុខតំណែង
1.ចច វ៉ាស៊ិងតោនGeorge Washington1789-1797
2.ចន អាដាមស៍John Adams1797-1801
3.ថូម៉ាស់​ ចេហ្វឺសុនThomas Jefferson1801-1809
4.ចេមស៍​ ម៉ាឌីសុនJames Madison1809-1817
5.ចេមស៍​ ម៉ុនរ៉ូJames Monroe1817-1825
6.ចន ឃ្វិនស៊ី អាដាមស៍John Quincy Adams1825-1829
7.អ៊ែនឌ្រូ ជែកសុនAndrew Jackson1829-1837
8.ម៉ារទីន វ៉ាន់ ប៊ូរេនMartin Van Buren1837-1841
9.វិល្លៀម ហ៊ែនរី ហ៊ែរីសុនWilliam Henry Harrison1841-
10.ចន ថែល័រJohn Tyler184-1845
11.ចេមស៍​ ណុក ផូលខ៍James Knok Polk1845-1849
12.ហ្សេខារី ថេឡរ៍Zachary Taylor1849-1850
13.មិលឡាដ ហ្វីលម៉រ៍Millard Fillmore1850-1853
14.ហ្វ្រែងគ្លិន ភៀសFranklin Pierce1853-1857
15.ចេមស៍​ ប៉ូខាណាន់James Buchanan1857-1861
16.អាប្រាហាម លិនខូលន៍Abraham Lincoln1861-1865
17.អ៊ែនឌ្រូ ចនសុនAndrew Johnson1865-1869
18.យូលីស៊ីស ហ្គ្រែនត៍Ulyssess S. Grant1869-1877
19.រូធ័រហ្វដ ហេយេស៍Rutherford B. Hayes1877-1881
20.ចេមស៍ ហ្ការហ្វៀលJames A. Garfield1881-
21.ឆេស្ទ័រ អារធ័រChester A. Arthur1881-1885
22.ហ្ក្រូវ័រ គ្លីវឡែនដ៍Grover Cleveland1885-1889
23.បិនចាមីន ហ៊ែរីសុនBenjamin Harrison1889-1893
24.ហ្ក្រូវ័រ គ្លីវឡែនដ៍Grover Cleveland1893-1897
25.វិល្លៀម ម៉ាក់ឃិនលីWilliam McKinley1897-1901
26.ធីអូដ័រ រូសឺវេលត៍Theodore Roosevelt1901-1909
27.វិល្លៀម ហូវើដ ថាហ្វត៍William Howard Taft1909-1913
28.វូដ្រូ វិលសុនWoodrow Wilson1913-1921
29.វ៉រេន ហារឌិងWarren G. Harding1921-1923
30.ខេលវិន ឃូលិដជ៍Calvin Coolidge1923-1929
31.ហ៊ែរបឺត ហ៊ូវ័រHerbert Hoover1929-1933
32.ហ្វ្រែងគ្លិន រូសឺវេលត៍Franklin D. Rossevelt1933-1945
33.ហ៊ែរី ទ្រូម៉ែនHarry S. Truman1945-1953
34.ដ្វាយត៍ អៃសិនហូវ័រDwight D. Eisenhower1953-1961
35.ចន អែហ្វ កេណ្ណឺឌីJohn F. Kennedy1961-1963
36.លីនដុន បេន ចនសុនLyndon b. Johnson1963-1969
37.រីឆាដ និចសុនRichard Nixon1969-1974
38.ជេរ៉ល់ដ៍ ហ្វដGerald R. Ford1974-1977
39.ជីមី ខារទ័រJimmy Carter1977-1981
40.រ៉ូណាល់ រីហ្កេនRonald Reagan1981-1989
41.ចច ប៊ូសGeorge H. W. Bush1989-1993
42.ប៊ីល គ្លីនតុនBill Clinton1993-2001
43.ចច វ៉ឃ័រ ប៊ូសGeorge Walker Bush2001-2009
44.ចារ៉ាក់ អូបាម៉ា

By Categories

សៀវភៅ វាចាមាសពីសេតវិមាន

សៀវភៅ វាចាមាសពីសេតវិមាន