$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ រៀនឲ្យចេះ ប្រើចំណេះ ឲ្យមានប្រយោជន៍

$3.00

In stock

ថ្វីត្បិតតែក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗកើតមក ជួបប្រទះនឹងការរៀនដូចៗគ្នា តែវិធីទទួលយកការរៀន របស់មនុស្សម្នាក់ៗ​មានលក្ខណះផ្សេងៗគ្នា ដែលជាហេតុធ្វើឲការរៀន ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ក៏ទទួលផលខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរ។

Support
Compare

ថ្វីត្បិតតែក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗកើតមក ជួបប្រទះនឹងការរៀនដូចៗគ្នា តែវិធីទទួលយកការរៀន របស់មនុស្សម្នាក់ៗ​មានលក្ខណះផ្សេងៗគ្នា ដែលជាហេតុធ្វើឲការរៀន ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ក៏ទទួលផលខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរ។

សៀវភៅ «រៀនឲ្យចេះ  ប្រើចំណេះឲ្យមានប្រយោជន៍» បានប្រមូលផ្តុំឡើងនូវគន្លឹះ បទពិសោធន៍ ឧទាហរណ៍ ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយចំនួន យកមកបង្ហាញជូនដល់ អស់លោកអ្នកអាន ព្រមទាំងប្អូនៗ សិស្ស និស្សិត ក្នុងការស្វែងយល់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការរៀន ផលអាក្រក់នៃការមិនរៀន ព្រមទាំងវិធានការណ៍ មួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការរៀនផងដែរ។

ប្រសិទ្ឋ​ភាព​នៃ​ការ​រៀន​ ប្រសិទ្ឋ​ភាព​នៃ​ការ​ប្រើ​ខួរ​ក្បាល​ សម្រាប់​អ្នក​ស្វះ​ស្វែង​រៀន​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​សាលា​រៀន​។​

មាតិកា:

1.ដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ
2.ដំណើរការនៃ “ការរៀន”
3.សារប្រយោជន៍នៃ “ការរៀន”
4.ប្រភេទនៃ “ការរៀន”
5.ផលល្អនៃ “ការរៀន”
6.អ្វីគួររៀន? អ្វីមិនគួររៀន?
7.ឥរិយាបថជំរុញដល់ “ការរៀន”
8.ឥរិយាបថជាឧបសគ្គដល់ “ការរៀន”
9.ប្រភពនៃ “ការរៀន”
10.ចង្អុលដៃ និងដួងច័ន្ទ
11.យល់ដឹងអំពីខួរក្បាល
12.តិចនិចហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលសម្រាប់ប្រើក្នុងពេលរៀន
13.បណ្ដាំផ្ញើ សម្រាប់អ្នកចង់រៀនពូកែ

By Categories

សៀវភៅ រៀនឲ្យចេះ ប្រើចំណេះ ឲ្យមានប្រយោជន៍

សៀវភៅ រៀនឲ្យចេះ ប្រើចំណេះ ឲ្យមានប្រយោជន៍