$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ ច្រវាក់ឃាតកម្មលើត្រកូល កេណ្ណឺឌី

$3.15

In stock

ប្រកបដោយសាច់សាលោហិតជាពូចពង្សជនជាតិអៀកឡង់ ក្រុមគ្រួសារកេណ្ណឺឌី គឺកើតចេញពីការខិតខំយ៉ាងលំបាកជាទីបំផុត ដោយរស់នៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអៀកឡង់ត្រង់មាត់ទន្លេថ្មខ្មៅ មានភ្នំខ្ពស់ចោតយ៉ាងត្រដឹមហើយលើកំពូលនេះមានបន្លាយមួយឈ្មោះថា លីស្មូ ។ គឺជាកេហដ្ឋានរបស់គ្រួសារកេណ្ណឺឌី ហើយឥលូវគេហដ្ឋាននេះមានប្រវត្តត្រចះត្រចង់ជាងបន្ទាយលីស្មូនោះទៅទៀត.

 

155

Khmer

Sharing Book

Unknown

12-2016
-ដឹកជញ្ជួន
-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ ច្រវាក់ឃាតកម្មលើត្រកូល កេណ្ណឺឌី

សៀវភៅ ច្រវាក់ឃាតកម្មលើត្រកូល កេណ្ណឺឌី