$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ​ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន ចូលនិវត្តន៏លឿន ចូលនិវត្តន៏មាន

$3.15

In stock

សៀវភៅមួយក្បាលនេះនិងប្រាប់អ្នកអំពី

-ពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់កាតឥណទានរបស់អ្នក ហើយនិងការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់របស់អ្នក

-រៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់របស់លោកអ្នក

-បង្ហាញពីហេតុអ្វីបានជាការប្រើប្រាស់កាតឥណទានមានការទទួលខុសត្រូវដែលជាជំហានដំបូងឆស្ពោះទៅរដកការត្រួតពិនិត្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅពេលអនាគត

-បង្ហាញពីសារៈសំខាន់អំពីលុយរបស់អ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកហើយដូច្នេះអ្នកនិងមិនចង់ចំណាយជីវិតរបសើអ្នកធ្វើការឲ្យលុយ

 

162

Khmer

Sharing Book

Robert T. Kiyosaki

12-2016

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ​ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន ចូលនិវត្តន៏លឿន ចូលនិវត្តន៏មាន

សៀវភៅ​ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន ចូលនិវត្តន៏លឿន ចូលនិវត្តន៏មាន