$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ​ ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព

$6.00

In stock

គេាលគំនិត និងបពិសេាធន៏សខាន់បង្ហាញក្នុងសៀវភៅនេះមាន៖

- និយមន័យនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងប្រភេទជាអ្នកដឹកនាំ

- បញ្ហាប្រឈមនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

- បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

- ទំនុកចិត្ដជាគ្រិះសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ចក្ខុវិស័យនិងតម្លៃ

- របៀបនៃការដឹកនាំ

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអំណាច

- សីលធម៏និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រេាមទស្សនៈ ព្រះពុទ្ធសាសនា

- ភាពេជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឪ្យមានភាពផ្លាស់ប្ដូរ

- ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពអ្នកដឹកនាំ

- កំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំ

- បទពិសេាធន៏របស់អ្នកដឹកនាំនានា។

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ​ ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព

សៀវភៅ​ ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព