$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សាប៊ូកក់សក់ Ring

$35.00

In stock

-សាប៊ូកក់សក់ Ring

-អត្តប្រយោជន៍

-ជួយបំបាត់សក់ សក់ស្អិត សក់ជាប់ពិបាកសិត សក់ឡើងប្រេង

សក់ជ្រុៈ សក់សំពីហសំពោង

-របៀបប្រើ ដូចសាប៊ួធម្មតា

-តម្លៃ 35$

-ផលិតផលកូរ៉េ

-មានស្តុកនៅខ្មែរ

-ចំណុះ 500ml+200ml

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
SKU: C-00090 Category:

By Categories

សាប៊ូកក់សក់ Ring

សាប៊ូកក់សក់ Ring